Hội nghị Truyền thông quốc tế và hiểu biết thông tin cho xã hội tri thức

unesco

Hội nghị Truyền thông quốc tế và hiểu biết thông tin cho xã hội Kiến thức tổ chức tại Moscow được tổ chức trong khuôn khổ của sự chủ trì của Nga trong Thông tin cho Tất cả các Chương trình (IFAP) Hội đồng liên chính phủ và đóng góp của Nga vào việc thực hiện Kế hoạch chiến lược của Chương trình.

Phương tiện truyền thông, và tỷ lệ thông tin trực tiếp liên quan đến nhiệm vụ của UNESCO và mục tiêu chiến lược theo định hướng xây dựng xã hội tri thức, bao gồm. Phát triển hiểu biết thông tin là một trong những ưu tiên của Kế hoạch chiến lược của UNESCO thông tin cho Chương trình Tất cả (IFAP). Hơn nữa, MIL cũng rất cần thiết trong việc tiếp cận giáo dục Dakar cho mọi người (EFA) và Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs ). MIL góp phần vào việc thực hiện Tuyên bố WSIS nguyên tắc và Kế hoạch hành động (2003 và 2005) và cũng đã được nói rõ trong Grunwald (1982), Alexandria (2005) và Fez (2010) Tuyên bố.

Mục tiêu của Hội nghị là:

Để nâng cao nhận thức của công chúng về tầm quan trọng, quy mô và tính thời các nhiệm vụ của các phương tiện truyền thông và vận động chính thức thông tin giữa các thông tin, truyền thông và các chuyên gia giáo dục, giám đốc điều hành của chính phủ và công chúng nói chung;

Để phác thảo chính sách và chiến lược chuyên môn cho các vận động của các phương tiện truyền thông, và tỷ lệ thông tin và xác định những thách thức hiện có trọng điểm;

Để góp phần cải thiện phản ứng quốc tế, khu vực và quốc gia để các vấn đề MIL, đặc biệt là về chính sách và pháp luật, phát triển các công cụ cần thiết cho việc đánh giá và năng lực xây dựng MIL, MIL nghiên cứu và các khía cạnh khác trong lĩnh vực của các phương tiện truyền thông và xúc tiến thức thông tin;

Xác định và thúc đẩy thực hành tốt nhất trong các lĩnh vực nêu trên và tăng cường hợp tác quốc tế giữa các bên liên quan khác nhau.

Hội nghị sẽ tập hợp khoảng 120 người tham gia làm việc trong lĩnh vực truyền thông, thông tin, phương tiện truyền thông, biết đọc biết viết CNTT-TT, ngành công nghiệp CNTT & T, đại diện các cơ quan, các tổ chức phi chính phủ, và khác.

Theo unesco.org