Thanh niên và Công nghệ thông tin

dien_thoai_vien

Thanh niên và Công nghệ thông tin

Truy cập thông tin không xác định riêng của mình chỉ về tiếp cận công nghệ và các phương tiện truyền thông khác nhau, nhưng phải đưa vào tài khoản tính chất và loại hình thông tin cần thanh niên tham gia đầy đủ trong xã hội.

UNESCO, thông qua truyền thông và ngành thông tin, do đó tích cực hỗ trợ thanh niên sản xuất thông tin bằng cách hỗ trợ phương tiện truyền thông thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các thông tin thanh niên và mạng lưới truyền thông và cung cấp các công nghệ thích hợp để tổ chức thanh niên.

Một sáng kiến quan trọng đối với UNESCO là Infoyouth , một mạng lưới thông tin của các cơ quan chính phủ, các cơ quan liên quan và các tổ chức thanh niên trên toàn thế giới về các vấn đề liên quan đến giới trẻ. Việc thành lập cấu trúc thông tin khác nhau trên toàn thế giới là một ưu tiên cao, phản ánh một mối quan tâm quan trọng để bảo đảm điều kiện tốt hơn với những người trẻ tuổi có thể truy cập thông tin.

Bằng cách thu thập thông tin liên quan đến hoạt động thanh thiếu niên và các dự án khác nhau và cung cấp đào tạo, các cấu trúc thông tin, đáp ứng các nhu cầu không ngừng gia tăng của những người trẻ tuổi và các tổ chức phi chính phủ thanh niên cho một truy cập tăng lên thông tin cho giáo dục và phát triển. Infoyouth cũng hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu ngăn chặn HIV / AIDS.