Tỉnh phú thọ ban hành thủ tục hành chính 2013

Phú Thọ ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013
Ngày 04/02/2013, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 421/KH-UBND thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, UBND các cấp trong quá trình thực hiện các nội dung như công tác kiểm soát TTHC bao gồm: công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm soát việc thực hiện TTHC, rà soát, đánh giá quy định TTHC, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện TTHC và công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC. Các nội dung trên đã được cụ thể hóa thành 26 mục, quy định rõ thời gian thực hiện, các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện.

Hoàng Thị Chung- Phòng KS TTHC khối Nội chính

Theo thutuchanhchinh.vn